Herstel van vertrouwen in
en verbinding met jezelf
en de ander

Behandelaanbod

(Vroeg)kinderlijk trauma kan zowel gebeurtenissen omvatten die de fysieke en psychische integriteit hebben geschaad (denk aan seksueel misbruik, fysieke en/of emotionele mishandeling), als ook een structureel tekort vanuit een gebrek/afwezigheid van voldoende emotionele afstemming, zorg, veiligheid en grenzen (emotionele verwaarlozing).

Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot bijvoorbeeld:

 • een onderontwikkeling van emotieregulatievaardigheden,
 • een onrealistisch zelfbeeld,
 • moeite in het opbouwen van betekenisvolle contacten,
 • moeite met zelfzorg,
 • en het kan invloed hebben op nog vele andere terreinen in het leven.


Daarnaast kunnen de overlevingsstrategieën de overhand hebben gekregen, ook in situaties waarin dat niet nodig is en het je eigenlijk in de weg staat.

Multidisciplinair en fasegericht

We hebben bij Trauma en Transitie een ambulant multidisciplinair behandelaanbod samengesteld dat aansluit bij bovengenoemde gevolgen. Ons aanbod bestaat zowel uit:

 


Hiernaast kunnen we jou ook ondersteunen bij zaken op het gebied van het sociaal domein.

We kijken samen naar welke behandeling en begeleiding het beste past, en op welk moment. Daarbij richten we ons op denken en verwoorden, voelen en vormgeven, ervaren en reguleren en zelf kunnen en samen doen. Elke behandelaar heeft zich gespecialiseerd in de gevolgen van (hechtings)trauma en combineert verschillende methodieken tot een geïntegreerde fasegerichte behandeling.

Hieronder lichten we de verschillende behandelvormen toe.

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelvorm waarbij het contact tussen cliënt en therapeut centraal staat. Onze behandelaren onderzoeken samen met de cliënt de betekenis van gevoelens, gedragingen, relaties en de ervaren klachten.

Bij Trauma en Transitie combineren we voor de ambulante individuele behandeling meerdere behandelvormen en interventies die bij traumaverwerking kunnen worden ingezet. Wij maken onder andere gebruik van onderstaande methodieken:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) helpt je een bewust en waardevol leven te leiden, door je te leren omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptance), remmingen weg te nemen, en je te richten op wat écht belangrijk is in jouw leven (Commitment). ACT doet dit door:

 • Je psychische vaardigheden te leren om effectief met pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan, zodat ze minder impact hebben – deze noemen we mindfullnessvaardigheden.
 • Je te helpen duidelijk te krijgen wat echt belangrijk en betekenisvol voor je is – je waarden – en die kennis te gebruiken om jezelf te leiden, inspireren en motiveren om de doelen te stellen en de actie te ondernemen die je leven verrijkt.

(Gebaseerd op Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. R. Harris, 2009)

Affect Fobie Therapie (AFT) gaat ervan uit dat de problemen in jouw leven het gevolg zijn van een intern conflict tussen jouw gevoelens en verlangens enerzijds en de angst om deze gevoelens te ervaren en te uiten anderzijds.

Deze angst is niet aangeboren, maar heb je ontwikkeld door levenservaringen met mensen die belangrijk waren. De zelfbescherming die je hebt aangeleerd, helpen je om die emoties en de angst voor die emoties niet te voelen, maar veroorzaken tegelijkertijd ook jouw klachten.

AFT heeft als doel vermijding te doorbreken, je angst voor gevoelens te overwinnen en activerende gevoelens te kunnen ervaren en hieraan op een passende manier uiting te geven

(Gebaseerd op Affectfobietherapie in de praktijk, Q. van Dam, 2015)

Om traumatiserende gebeurtenissen te verwerken, kan de methode Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heel goed werken. EMDR is een aantoonbaar effectieve therapievorm in de behandeling van de symptomen van een PTSS.

In een EMDR behandeling word je gevraagd om jouw meest nare beeld van de traumatiserende gebeurtenis voor de geest te halen. Daarbij gaat de therapeut jou afleiden en vaak moet je met je ogen de handbewegingen (van links naar rechts) van de therapeut volgen. Soms word je bewust afgeleid door geluiden.

In de loop van het proces zal de emotionele lading op het nare beeld afnemen en wordt het minder moeilijk om aan de gebeurtenis terug te denken.

Ga voor meer informatie over EMDR naar deze site

Imaginaire Rescripting (ImRs) is een therapeutische techniek die ingrijpt op de inhoudelijke weergave van de gebeurtenis in ons leven die opgeslagen ligt in ons geheugen. Daardoor krijg je klachten.

Kort gezegd wordt tijdens ImRs een nare of traumatische gebeurtenis (de mentale representatie van die gebeurtenis) uit ons geheugen opgehaald en wordt in verbeelding het verloop van de gebeurtenis in een meer gewenste richting veranderd. Op deze wijze kan alsnog worden voldaan aan de basisbehoeften die toen werden geschonden (en ontstaat er vaak ruimte voor rouw over het gemis van toen).

Bij ImRs kunnen zowel nare beelden bewerkt worden, zoals traumatische herinneringen of fantasiebeelden van negatieve gebeurtenissen, zonder dat daar duidelijk autobiografische herinneringen aan ten grondslag liggen. Ook betekenisvolle beelden, die niet per se traumatisch zijn, maar wel bijdragen van onderliggende schematische overtuigingen, kunnen met ImRs bewerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je niet gezien werd, waardoor je je onbelangrijk voelde.

(Gebaseerd op Imaginaire rescripting, theorie en praktijk, R. van der Wijngaart, 2020)

Narratieve Exposure Therapie, afgekort “NET”, is een kortdurende behandeling, die specifiek is ontwikkeld voor de behandeling van PTSS, en vooral PTSS ten gevolge van meervoudige schokkende gebeurtenissen gedurende het leven.

Bij NET staat de levensgeschiedenis van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn op de grond uitgelegd. Vervolgens wordt de levenslijn doorgewerkt met narratieve exposure en wordt een levensdocument opgesteld.

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten.

Het uitgangspunt van de schematheorie van Jeffrey Young is dat iedereen vanaf zijn jeugd ideeën over zichzelf, anderen en de wereld ontwikkelt. Als er in je kindertijd niet is voldaan aan je basis behoeften gaan we er vanuit dat je overlevingsstrategieën hebt ontwikkeld die vroeger nodig waren, maar je ontwikkeling nu kunnen belemmeren.

Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en te veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert deze te herkennen en zodanig te veranderen dat je ook anders gaat denken, je gaat je beter voelen en dingen anders doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezonde manier mee om te gaan. Dit zal je helpen bij het vinden van richting in je leven en de relaties met de mensen om je heen verbeteren.

Wil je meer weten over schematherapie, kijk dan op de site van de Vereniging voor Schematherapie

Sensorimotor Psychotherapy (SP) is een behandelvorm waarbij aandacht voor het lichaam en de dialoog allebei even belangrijk zijn.

In de klinische praktijk heeft SP haar waarde bewezen bij het behandelen van psychotrauma, gehechtheidsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek.

Centraal staat dat bij de cliënt een verandering pas blijvend kan zijn (transformatie) als die ook werkelijk ervaren en belichaamd wordt in het hier en nu. Hierbij vormt een afgestemde, vertrouwde en veilige therapeutische relatie de basis.

Er wordt gewerkt met ‘kleine’ ervaringsgerichte experimenten die in contact met de cliënt worden besproken en afgestemd. Belangrijk daarbij is het samen met aandacht volgen van wat zich in het moment aandient op sensorimotorisch, emotioneel en cognitief niveau’.

Meer informatie is te vinden op de site over SP

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het valt onder de categorie familietherapie. Jouw belangrijke naasten worden betrokken bij de therapie. Denk aan je partner, je kinderen, je ouders, je broers en zussen en/of andere belangrijke naasten.

We hebben een systemische aanpak waarbij jij kan bepalen wie je binnen je eigen behandeling wil betrekken. Het is ons inziens belangrijk om je naaste te betrekken, omdat je de klachten niet alleen hebt en ook niet alleen hoeft te dragen.

In de gesprekken met elkaar kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. De therapie richt zich vooral op het verbeteren van de interactie tussen elkaar. 

Binnen de systeembehandeling kan er aandacht zijn voor o.a. de onderliggende hechtingsstijlen, de verbindingen die je met elkaar hebt, koestert en de mogelijk emotionele afhankelijkheid die je met en naar elkaar kunt voelen maar ook de interactie patronen en of stijlen.

Doordat je met je naaste een eigen unieke verbinding hebt, is de systemische benadering altijd onderzoekend; op elkaar gericht, waarbij veiligheid en verbondenheid een wezenlijk onderdeel is.

Meer informatie kun je lezen op de site van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.

Vaktherapie

Vaktherapie is een behandelvorm, waarbij methodisch gebruikgemaakt wordt van een ervaringsgerichte werkwijze. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Onderstaand de vaktherapieën die we bij Trauma en Transitie bieden. 

De kracht van beeldende therapie is: ‘het werken met bijna alle zintuigen; het naar buiten kunnen brengen van hetgeen zich van binnen aandient; en het beeld dat overblijft en waar betekenis aan ontleend kan worden’.

Beeldende therapie is een therapievorm waarin het ervaren centraal staat. Door te werken met materialen en vormgeving, kan je zicht krijgen op je eigen handelen, denken en voelen.

Ben je nooit tevreden over je jezelf, denk je dat het altijd beter kan, dan zul je dat in het beeldend werk terug kunnen zien en zou je dit fenomeen kunnen onderzoeken. Merk je dat het van binnen een warboel is, wat is nou wat qua gevoelens of is het lastig om onder woorden te brengen wat je waarneemt van binnen, kun je verstrikt raken in jezelf, in je emoties, in de stress en spanning die bepaalde gedachten en handelingen geven, dan kan beeldend werken je helpen te ordenen, inzicht te geven in jezelf en in hoe jij van binnen in elkaar steekt. Het werken met materialen heeft ook een regulerende functie, nog zonder dat het wat hoeft te betekenen. Het doet een appèl op je zintuigen en kan kalmeren of activeren, het kan beweging op gang brengen of je laten stilstaan bij jezelf.

Een andere functie die het beeldend werken in de therapie kan hebben is het in beeld brengen wat je is overkomen, wat je gemist hebt en wat er nodig is om meer te helen, om ruimte voor je eigen gevoelens te mogen maken.

Het zichtbare werk heeft een kracht. Je kunt het kapot maken, koesteren, wegzetten, je kunt erover praten of er iets voor maken. Je kunt het showen of verstoppen, je kunt je verhaal vertellen zonder of met woorden.

De beeldend therapeut is er om mee te denken, materialen en manieren van vormgeving te aan te bieden, een vertaling te maken van hetgeen je kan ervaren, maar ook gewoon om bij jou en je proces te staan en te steunen. De beeldend therapeut stemt af op het proces en op jou als cliënt en in overleg met elkaar wordt de therapie vormgegeven.

Natuurlijk is beeldend werk van jou als maker, en jij alleen bepaalt wat er met het werk gebeurt. Het wordt dan ook veilig bewaard zodat je zelf kunt bepalen of en wanneer het werk zichtbaar wordt en voor wie dan.

Meer over beeldende therapie kun je lezen op de site van de NVBT (de Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie)

DvT kan bij trauma ontwikkelingsgericht ingezet worden of als traumaverwerkingsmethode. 

DvT gaat ervan uit dat het leven instabiel is. De methode is erop gericht de angst voor instabiliteit te verminderen. Door middel van vrij improvisatiespel wordt gespeeld met representaties van deze instabiliteit. Je wordt uitgenodigd om opkomende gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen aan de hand van spel in te brengen. 

De DvT dramatherapeut is een betrokken medespeler die aansluit, helpt de spanning te reguleren en uitdagingen kan bieden in spel om je uit te nodigen en verder te helpen thema’s te verkennen (vergoten van de window of tolerance). Je zult steeds meer vrijheid en ruimte gaan ervaren in jezelf en in contact met anderen, je eigen keuzes kunnen maken en vertrouwen krijgen in de invloed die je hebt op je eigen leven. 

Bij Trauma-Centered DvT (TCDvT) wordt er expliciet met de traumagevoelens, traumadetails, schema’s en overtuigingen gewerkt. Aspecten van traumagerelateerde gebeurtenissen worden geleidelijk maar bewust in de speelruimte geïntroduceerd (graduele exposure in vitro).

Binnen de veiligheid van het speelvlak kan de traumatische ervaring doorwerkt, ontvlochten, in stukken gebroken en getransformeerd worden, zodat het de kracht verliest en er verwerking plaats kan vinden. TCDvT is erop gericht om de angst voor de traumatische ‘herinnering’ te verminderen, onderscheid te leren maken tussen het verleden en heden (vanuit de representaties in het speelvlak) en nieuwe positieve ervaringen op te doen. 

In dramatherapie staat ervaren, je lichaamsbeleving, interactie (met jezelf en anderen) en betekenisverlening onder andere centraal.

Het werken met tekst, verbeelden, het lichaam, symboliek en spel, geeft een extra taal om je op een gereguleerde manier te leren uitdrukken. Dramatherapie kan zo helpen om met meer afstand naar een thema of situatie te kunnen kijken of juist om meer gevoelsverbinding te ervaren.

De therapie is een veilige (oefen) setting, waar de therapeut je begeleidt en is opgeleid om zichzelf in te zetten in spel om jou verder te helpen. Bij trauma ben je in het verleden door negatieve ervaringen gevormd, waardoor het belangrijk is om in het heden positieve ervaringen op te doen.

Bij ons behandelcentrum wordt binnen de dramatherapie specifiek gewerkt met (Trauma-Centered) Developmental Transformations en het werken met theater gericht op vormgeven en betekenisverlening.

We zetten dramatherapie en DvT zowel individueel als in groepsverband in. 

Kijk voor meer informatie bij het groepsaanbod, op de website van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie of de website van Developmental Transformations

Psychomotore therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapievorm, waarin het gaat om de verbinding tussen het lichaam en de rest van wie je bent. Onderwerpen die aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld:

 • bewust zijn van je lichaam,
 • er regie over voelen
 • een realistisch zelfbeeld.

Bij veel mensen met een verleden van (vroeg)kinderlijk trauma zijn deze onderwerpen niet vanzelfsprekend, maar ze zijn wel belangrijk voor het algehele welbevinden. Afhankelijk van je hulpvraag is er in de PMT ruimte om meer vertrouwd te raken met je eigen lichaam, te leren omgaan met dissociatie, lichaamssignalen en gedragspatronen te herkennen en/of emoties beter te leren reguleren. PMT wordt zowel individueel als in groepen gegeven. Als je meer wilt weten, kijk dan op de site van de beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten in Nederland. https://www.nvpmt.nl/volwassenen-en-ouderen

Groepstherapie

We zien een grote meerwaarde in het werken met groepstherapieën (aanvullend op individuele therapie). Groepen worden veelal door twee behandelaren gegeven van verschillende disciplines. Onderstaand de therapieën die wij in groepsverband (grootte veelal 6-8 personen) kunnen geven. Aanmelding is nog voor een beperkt aantal groepen mogelijk. Daarbij opgemerkt dat de planning en de discipline van behandelaren onder voorbehoud zijn. 

Voor de goede orde:

Let er bij aanmelding op dat de benodigde gegevens zoals vermeld op deze pagina in de verwijsbrief staan. En vermeld duidelijk om welke groep(en) het gaat. 

Verder kunnen we kunnen alleen groepsaanmeldingen in behandeling nemen waarbij je reeds een regiebehandelaar hebt gedurende de groepstherapie. Een regiebehandelaar moet BIG-geregistreerd zijn (bijv. een psychotherapeut, psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist). De regiebehandelaar blijft eindverantwoordelijk, bijvoorbeeld in het geval van crisis, maar ook voor een individueel contact – minimaal 1x per twee weken – om datgene wat er in de groep besproken wordt nog wat meer te kunnen verdiepen. Dat draagt bij aan de opbrengst van het groepsaanbod.

Ook is het raadzaam om bij je zorgverzekeraar na te gaan of de groepsbehandeling vergoed wordt. Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op zich aangegeven dat je bij twee instellingen tegelijkertijd ingeschreven kunt zijn, maar per zorgverzekeraar wordt daar verschillend beleid over gevoerd.

Trauma en Transitie heeft een contract met DSW/Stad Holland (2024), verder zijn er (nog) geen contracten afgesloten, maar wij staan open voor gesprek. Bij ongecontracteerde zorg declareren wij bij jou. Afhankelijk van je verzekeringsvoorwaarden heb je al dan niet een eigen bijdrage.

 • Heb je een restitutiepolis? Dan kun je onze factuur direct naar je verzekeraar versturen en vragen we geen eigen bijdrage.
 • Heb je een natura- of combinatiepolis? Dan is de hoogte van een eigen bijdrage afhankelijk van het percentage wat jouw zorgverzekeraar vergoedt. Vooraf aan deelname word jij hierover geïnformeerd en kun je je akkoord geven. Zo ja, dan ontvang je maandelijks twee facturen: één om te declareren bij de zorgverzekeraar en één om zelf te betalen. 

BRON staat voor: Begrijpen, Reguleren, Opmerken, Normaliseren

De groepsbijeenkomsten richten zich op het omgaan met de gevolgen van (vroeg)kinderlijk trauma. Dit gebeurt door middel van psycho-educatie over en bewustwording van de effecten in het heden.

De bijeenkomsten zijn op de maandag- en donderdagochtend van 09.15 – 10.30 uur en duurt zo’n vier maanden. 

De maximale groepsgrootte is zes personen. Een groep kan uit zowel vrouwen als mannen bestaan.

De groep wordt gegeven door een ervaringsdeskundige/psycholoog i.o., een maatschappelijk werker (tevens yogadocente) en een beeldend therapeut.

Aanmelden voor de nieuwe groep die september 2024 start, is mogelijk.

‘Het leven is instabiel, maar jij kan leren in alle omstandigheden je eigen midden meer te vinden, en vanuit die basis te handelen. Het speelvlak is de onderzoekende ruimte voor ontwikkeling’

Developmental Transformations (DvT) is een specifieke dramatherapeutische methode die gebaseerd is op vrije improvisatie. DvT gaat ervan uit van dat het leven instabiel is. In vrije improvisatie wordt gespeeld met representaties van deze instabiliteit, om de angst ervoor te verminderen.

Door trauma kan je statische patronen hebben ontwikkeld die je belemmeren. DvT kan helpen om meer dynamisch naar jezelf, de ander en de wereld om je heen te kijken.

In de DvT groep kan je samen met anderen leren in spelontmoetingen de nabijheid van onvoorspelbare anderen toe te laten. Je leert de gevoelens die het spel oproept te verdragen en daarbij het contact met jezelf te behouden. Leer vanuit bevriezing, angst of dissociatie weer bewegen. Onderzoek je weerstanden, wensen en verlangens. Ontdek hoe het is om in belichaamd (embodied) contact met jezelf en anderen te zijn. Door vermindering van angst voor instabiliteit ontstaat er ruimte om met meer vrijheid, creativiteit en autonoom-gehecht het leven tegemoet te kunnen treden.

DvT is 1x per twee weken op de maandagmiddag.

Deze groep wordt gegeven door twee dramatherapeuten die DvT level 2 of graduate zijn. 

Aanmelden voor deze groep is nog mogelijk. 

In de huddle trekken we in een groep van zes tot acht personen een periode samen op. Het is een plek voor extra ondersteuning naast je behandeling in de vorm van lotgenotencontact.

Anderen die ook de weg gaan van herstel na trauma, snappen waar je doorheen gaat. Het is een plek om te delen, elkaar te bemoedigen, te inspireren en van elkaar te leren.

In elke bijeenkomst zal een thema centraal staan, met de groep bepalen we samen op welke thema’s dieper wordt ingegaan.

De bijeenkomsten worden door de deelnemers zelf vormgegeven onder begeleiding van een ervaringsdeskundige en een maatschappelijk werker die ook een eigen trauma-achtergrond heeft.

De bijeenkomsten zijn 1x in de maand op de woensdagochtend.

Minimale deelname aan de huddle is zes bijeenkomsten, maar je kunt ook een lange tijd optrekken met de huddle.

De huddle biedt ook plek als je de behandeling wil afronden, maar het wel fijn vindt om nog een extra vangnet in ons behandelcentrum te houden.

Aanmelden voor deze groep is nog mogelijk.

Krachtig verder na seksueel misbruik is een specifieke Trajectgroep voor vrouwen. 

Het bevat zeven therapiedagen, een werkboek en een online programma. In de therapiedagen wordt er met verschillende ervarings- en lichaamsgerichte werkvormen gewerkt vanuit dramatherapie, lichaamsgerichte rescripting, narratieve therapie, psychodrama, schaduw theater, beeldende therapie, developmental transformations, vormen vanuit rouw en verlies begeleiding.

Je werkt daarbij aan een eindstuk waar je op een eigen wijze iets vormgeeft omtrent wat het trauma met je heeft gedaan of een aanverwant thema wat je verder hebt onderzocht tijdens het Traject.  Op laatste dag van het Traject wordt afgesloten met dit eindstuk, waarbij je een vriend/vriendin, partner, familielid of andere betrokkenen kunt uitnodigen.

Het Traject is geschikt voor cliënten om kennis te maken met verschillende methodieken of juist verdieping te zoeken in ervarings- en lichaamsgericht te werken. Betekenisverlening en vormgeving nemen een belangrijke plek in in het Traject.

In het werkboek staan verschillende opdrachten die tussen de therapiedagen door kunnen worden gemaakt en een voorbereiding zijn op het thema van de volgende dag. Daarnaast word je uitgenodigd om een reflectie te schrijven (of op een andere wijze vorm te geven) over elke lotgenotendag, met mogelijk een persoonlijke focus te beschrijven voor de volgende dag.

Het online programma bevat een community waar allerlei artikelen, filmpjes, teksten, afbeeldingen, podcasts, TEDtalks worden gedeeld die over de gevolgen van trauma, seksueel misbruik en herstel gaan. 

Je kan zelf bepalen of je aan alles mee wilt doen of je vooral op de lotgenotendagen wilt focussen. Op deze wijze kan je het Traject in je eigen tempo en naar eigen draagkracht volgen. 

De groep ‘Krachtig verder na seksueel misbruik’ is 1x per maand op de vrijdag. Deze groep wordt gegeven door twee dramatherapeuten. 

De eerst volgende startdatum is september 2024. Aanmelden is mogelijk.  

Deze groepsbehandeling is bedoeld om je te helpen herstellen van de effecten van (vroeg)kinderlijk trauma: de lichamelijke effecten, de emotionele effecten en de veranderingen die trauma teweeg brengt in je overtuigingen.

De inhoud is gebaseerd op de theorie van structurele dissociatie en combineert technieken uit onder andere de sensorimotor psychotherapie, de polyvagaal theorie en psychomotore therapie.

Deze groepsbehandeling past binnen fase 1 behandeling.

De lichaamsgerichte regulatiegroep is 1x per week op de dinsdagavond en wordt gegeven door een psychomotore therapeut en een klinisch psycholoog.  

Aanmelden voor de groep is momenteel niet meer mogelijk.

In de lichaamsgerichte rescripting groep, werken we met symboliek, materialen en groepsgenoten die rolfiguren kunnen invullen, om zo naast het oude traumatische verhaal een nieuw script of antidote te laten ontstaan. Er wordt vanuit gegaan dat ongewenste patronen in het heden te maken hebben met onvervulde basisbehoeften uit het verleden.

Er wordt gewerkt met de basisbehoeften plek, steun, voeding, begrenzing en bescherming. Het lichaam is een bron van opgeslagen herinneringen, dat soms alsnog om een passende reactie ofwel ‘countershape‘ vraagt. De therapie helpt je om je geschiedenis op lijfelijk en symbolisch niveau verder uit te werken en nieuwe ervaringen op te doen.

Een voorbeeld is hoe er met ideaal figuren (bijvoorbeeld ouders) gewerkt kan worden, om je de ruimte te geven om te voelen, behoeftes aan te kunnen geven en alsnog op een symbolische wijze dit te kunnen ontvangen. Doel is dat bijvoorbeeld naast de onveilige geschiedenis, je ervaringen op kunt doen van veiligheid, zodat je in toekomstige situaties kan gaan reageren vanuit een nieuw perspectief.

Er wordt in de groep gewerkt met lichaamsgerichte oefeningen en een structure waarbij één persoon centraal staat in de groep en groepsgenoten rollen, overtuigingen, stemmen, ideaal figuren van die persoon kunnen uitspelen.

Het is een therapie die een je over het algemeen een langere periode volgt.

Vooraf zijn er één of meerdere individuele gesprekken waar je beschreven biografie besproken wordt en waarin jouw doelen voor de groep helder worden.

Voorbeelden van doelen:

 • Herkennen van lichaamssignalen.
 • Herkennen en leren uiten van gevoelens en behoeftes.
 • Inzicht in basisbehoeften en hoe deze wel/niet ontmoet zijn in je leven.
 • Verwerken van je traumageschiedenis.

We hebben twee lichaamsgerichte rescripting groepen op de vrijdag. Eén wekelijkse groep in de ochtend en een tweewekelijkse groep in de middag: beide groepen duren 2,5 uur. 

De groep wordt gegeven door een pesso-/dramatherapeut en een co-therapeut (beeldend therapeut of psycholoog). 

Aanmelden is momenteel niet mogelijk.

Veel ouders die kampen met de gevolgen van (vroeg)kinderlijk trauma, maken zich zorgen over wat voor invloed dit heeft op de opvoeding van hun kinderen.

Het doel van de groepsbehandeling Trauma en Ouderschap is om eventuele schadelijke intergenerationele gevolgen van trauma te beperken of te voorkomen door jou als ouder bewust te maken van de traumatische klachten en beter te laten begrijpen / nieuwe manieren te vinden om met die klachten om te gaan. Gaandeweg ga je je triggers beter herkennen, leren deze op te vangen en vergroot je je vermogen om beter voor jezelf te zorgen, zodat je een warme en veilige relatie met je kinderen kunt ontwikkelen.

De uitleg van de theorie wordt gecombineerd met een diepgaande verkenning van verschillende emoties, waarbij de focus afwisselend ligt op de ouder, het kind en de interactie tussen beiden.

De groep maakt gebruik van het boek ‘Trauma en Ouderschap’ (Marjo Ruismäki et al.) dat bestaat uit 24 hoofdstukken met verschillende onderwerpen. Elk onderwerp gaat vergezeld van oefeningen en taken om de individuele cliënt de ruimte te bieden tot ervaringsgerichte reflectie. Er wordt tussentijds geëvalueerd en er zijn twee Naast- betrokkenen bijeenkomsten gepland.

Deze groepsbehandeling past binnen alle fasen van de behandeling en de groep bestaat uit acht deelnemers.

De groep Trauma en Ouderschap is 1x per week op de maandagochtend. De groep wordt gegeven door de psychiater en de systeemtherapeut en loopt vanaf begin september tot eind mei het jaar daarop, rekening houdend met de schoolvakanties in alle regio’s, waarbij dan geen groep zal zijn.

We plannen een intake gesprek voorafgaand aan de groep, zodat we weten of de groep passend is voor jou.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Maatschappelijk-sociaal gebied

We willen er niet alleen voor je zijn als je specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebt, maar we willen ons ook inspannen je bij te staan op het gebied van bijvoorbeeld werk, participatie en wonen.

Binnen ons behandelcentrum is een sociaal makelaar werkzaam. Een sociaal makelaar richt zich op het versterken van zelfredzaamheid en het aanpakken van thema’s, zoals eenzaamheid, participatie en wonen. Het is daarom van belang dat er bruggen worden gebouwd tussen verschillende contacten en instanties op gebied en wijkniveau.

De sociaal makelaar brengt mensen in contact met de juiste personen en organisaties, denkt mee in je vragen en gaat samen op zoek naar mogelijkheden.

In het kort, de sociaal makelaar:

 

 

 • verbindt mensen en organisaties;
 • denkt mee met je vragen;
 • weet de weg naar verschillende instanties en kent de sociale kaart;
 • heeft oog voor thema’s als eenzaamheid, participatie en werken vanuit eigen kracht;
 • heeft kennis van de problematiek.

Ben je verdwaald in alle mogelijkheden/organisaties en activiteiten? De sociaal makelaar weet de weg!

Farmacotherapie

Bij Trauma en Transitie kunnen we ook farmacotherapie bieden. Bij de behandeling van vroegkinderlijk trauma, PTSS of dissociatieve klachten is medicatie echter nooit de eerste keuze en niet een behandeling die op zichzelf kan staan.

Farmacotherapie zal altijd in combinatie worden geboden met andere vormen van therapie. De medicamenteuze behandeling richt zich dan op symptomen.

Bij het voorschrijven van medicatie nemen we altijd een beslissing samen met de cliënt. Medicatie kan nodig zijn, soms langdurend, soms tijdelijk. We hebben oog voor de werking van de medicatie en voor de bijwerkingen. Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd om zo tot maatwerk te komen.

Onze insteek is terughoudend, waarbij ook het afbouwen van medicatie in samenspraak met jou onze nauwkeurige aandacht kan krijgen.

0
0
Je bestelling
Je hebt nog niets besteldTerug naar cursusaanbod