Herstel van vertrouwen in
en verbinding met jezelf
en de ander

Behandelaanbod

(Vroeg)kinderlijk trauma kan zowel gebeurtenissen omvatten die de fysieke en psychische integriteit hebben geschaad (denk aan seksueel misbruik, fysieke en/of emotionele mishandeling), als ook een structureel tekort vanuit een gebrek/afwezigheid van voldoende emotionele afstemming, zorg, veiligheid en grenzen (emotionele verwaarlozing).

Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot bijvoorbeeld:

 • een onderontwikkeling van emotieregulatievaardigheden,
 • een onrealistisch zelfbeeld,
 • moeite in het opbouwen van betekenisvolle contacten,
 • moeite met zelfzorg,
 • en het kan invloed hebben op nog vele andere terreinen in het leven.


Daarnaast kunnen de overlevingsstrategieën de overhand hebben gekregen, ook in situaties waarin dat niet nodig is en het je eigenlijk in de weg staat.

Multidisciplinair en fasegericht

We hebben bij Trauma en Transitie een ambulant multidisciplinair behandelaanbod samengesteld dat aansluit bij bovengenoemde gevolgen. Ons aanbod bestaat zowel uit:

 


Hiernaast kunnen we jou ook ondersteunen bij zaken op het gebied van het sociaal domein.

We kijken samen naar welke behandeling en begeleiding het beste past, en op welk moment. Daarbij richten we ons op denken en verwoorden, voelen en vormgeven, ervaren en reguleren en zelf kunnen en samen doen. Elke behandelaar heeft zich gespecialiseerd in de gevolgen van (hechtings)trauma en combineert verschillende methodieken tot een geïntegreerde fasegerichte behandeling.

Hieronder lichten we de verschillende behandelvormen toe.

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelvorm waarbij het contact tussen cliënt en therapeut centraal staat. Onze behandelaren onderzoeken samen met de cliënt de betekenis van gevoelens, gedragingen, relaties en de ervaren klachten.

Bij Trauma en Transitie combineren we voor de ambulante individuele behandeling meerdere behandelvormen en interventies die bij traumaverwerking kunnen worden ingezet. Wij maken onder andere gebruik van onderstaande methodieken:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) helpt je een bewust en waardevol leven te leiden, door je te leren omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptance), remmingen weg te nemen, en je te richten op wat écht belangrijk is in jouw leven (Commitment). ACT doet dit door:

 • Je psychische vaardigheden te leren om effectief met pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan, zodat ze minder impact hebben – deze noemen we mindfullnessvaardigheden.
 • Je te helpen duidelijk te krijgen wat echt belangrijk en betekenisvol voor je is – je waarden – en die kennis te gebruiken om jezelf te leiden, inspireren en motiveren om de doelen te stellen en de actie te ondernemen die je leven verrijkt.

(Gebaseerd op Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. R. Harris, 2009)

Affect Fobie Therapie (AFT) gaat ervan uit dat de problemen in jouw leven het gevolg zijn van een intern conflict tussen jouw gevoelens en verlangens enerzijds en de angst om deze gevoelens te ervaren en te uiten anderzijds.

Deze angst is niet aangeboren, maar heb je ontwikkeld door levenservaringen met mensen die belangrijk waren. De zelfbescherming die je hebt aangeleerd, helpen je om die emoties en de angst voor die emoties niet te voelen, maar veroorzaken tegelijkertijd ook jouw klachten.

AFT heeft als doel vermijding te doorbreken, je angst voor gevoelens te overwinnen en activerende gevoelens te kunnen ervaren en hieraan op een passende manier uiting te geven

(Gebaseerd op Affectfobietherapie in de praktijk, Q. van Dam, 2015)

Om traumatiserende gebeurtenissen te verwerken, kan de methode Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heel goed werken. EMDR is een aantoonbaar effectieve therapievorm in de behandeling van de symptomen van een PTSS.

In een EMDR behandeling word je gevraagd om jouw meest nare beeld van de traumatiserende gebeurtenis voor de geest te halen. Daarbij gaat de therapeut jou afleiden en vaak moet je met je ogen de handbewegingen (van links naar rechts) van de therapeut volgen. Soms word je bewust afgeleid door geluiden.

In de loop van het proces zal de emotionele lading op het nare beeld afnemen en wordt het minder moeilijk om aan de gebeurtenis terug te denken.

Ga voor meer informatie over EMDR naar deze site

Imaginaire Rescripting (ImRs) is een therapeutische techniek die ingrijpt op de inhoudelijke weergave van de gebeurtenis in ons leven die opgeslagen ligt in ons geheugen. Daardoor krijg je klachten.

Kort gezegd wordt tijdens ImRs een nare of traumatische gebeurtenis (de mentale representatie van die gebeurtenis) uit ons geheugen opgehaald en wordt in verbeelding het verloop van de gebeurtenis in een meer gewenste richting veranderd. Op deze wijze kan alsnog worden voldaan aan de basisbehoeften die toen werden geschonden (en ontstaat er vaak ruimte voor rouw over het gemis van toen).

Bij ImRs kunnen zowel nare beelden bewerkt worden, zoals traumatische herinneringen of fantasiebeelden van negatieve gebeurtenissen, zonder dat daar duidelijk autobiografische herinneringen aan ten grondslag liggen. Ook betekenisvolle beelden, die niet per se traumatisch zijn, maar wel bijdragen van onderliggende schematische overtuigingen, kunnen met ImRs bewerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je niet gezien werd, waardoor je je onbelangrijk voelde.

(Gebaseerd op Imaginaire rescripting, theorie en praktijk, R. van der Wijngaart, 2020)

Narratieve Exposure Therapie, afgekort “NET”, is een kortdurende behandeling, die specifiek is ontwikkeld voor de behandeling van PTSS, en vooral PTSS ten gevolge van meervoudige schokkende gebeurtenissen gedurende het leven.

Bij NET staat de levensgeschiedenis van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn op de grond uitgelegd. Vervolgens wordt de levenslijn doorgewerkt met narratieve exposure en wordt een levensdocument opgesteld.

Meer is te vinden op informatie op de site van traumabehandeling

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten.

Het uitgangspunt van de schematheorie van Jeffrey Young is dat iedereen vanaf zijn jeugd ideeën over zichzelf, anderen en de wereld ontwikkelt. Als er in je kindertijd niet is voldaan aan je basis behoeften gaan we er vanuit dat je overlevingsstrategieën hebt ontwikkeld die vroeger nodig waren, maar je ontwikkeling nu kunnen belemmeren.

Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en te veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert deze te herkennen en zodanig te veranderen dat je ook anders gaat denken, je gaat je beter voelen en dingen anders doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezonde manier mee om te gaan. Dit zal je helpen bij het vinden van richting in je leven en de relaties met de mensen om je heen verbeteren.

Wil je meer weten over schematherapie, kijk dan op de site van de Vereniging voor Schematherapie

Sensorimotor Psychotherapy (SP) is een behandelvorm waarbij aandacht voor het lichaam en de dialoog allebei even belangrijk zijn.

In de klinische praktijk heeft SP haar waarde bewezen bij het behandelen van psychotrauma, gehechtheidsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek.

Centraal staat dat bij de cliënt een verandering pas blijvend kan zijn (transformatie) als die ook werkelijk ervaren en belichaamd wordt in het hier en nu. Hierbij vormt een afgestemde, vertrouwde en veilige therapeutische relatie de basis.

Er wordt gewerkt met ‘kleine’ ervaringsgerichte experimenten die in contact met de cliënt worden besproken en afgestemd. Belangrijk daarbij is het samen met aandacht volgen van wat zich in het moment aandient op sensorimotorisch, emotioneel en cognitief niveau’.

Meer informatie is te vinden op de site over SP

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het valt onder de categorie familietherapie. Jouw belangrijke naasten worden betrokken bij de therapie. Denk aan je partner, je kinderen, je ouders, je broers en zussen en/of andere belangrijke naasten.

We hebben een systemische aanpak waarbij jij kan bepalen wie je binnen je eigen behandeling wil betrekken. Het is ons inziens belangrijk om je naaste te betrekken, omdat je de klachten niet alleen hebt en ook niet alleen hoeft te dragen.

In de gesprekken met elkaar kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. De therapie richt zich vooral op het verbeteren van de interactie tussen elkaar. 

Binnen de systeembehandeling kan er aandacht zijn voor o.a. de onderliggende hechtingsstijlen, de verbindingen die je met elkaar hebt, koestert en de mogelijk emotionele afhankelijkheid die je met en naar elkaar kunt voelen maar ook de interactie patronen en of stijlen.

Doordat je met je naaste een eigen unieke verbinding hebt, is de systemische benadering altijd onderzoekend; op elkaar gericht, waarbij veiligheid en verbondenheid een wezenlijk onderdeel is.

Meer informatie kun je lezen op de site van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.

Vaktherapie

Vaktherapie is een behandelvorm, waarbij methodisch gebruikgemaakt wordt van een ervaringsgerichte werkwijze. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Onderstaand de vaktherapieën die we bij Trauma en Transitie bieden. 

De kracht van beeldende therapie is: ‘het werken met bijna alle zintuigen; het naar buiten kunnen brengen van hetgeen zich van binnen aandient; en het beeld dat overblijft en waar betekenis aan ontleend kan worden’.

Beeldende therapie is een therapievorm waarin het ervaren centraal staat. Door te werken met materialen en vormgeving, kan je zicht krijgen op je eigen handelen, denken en voelen.

Ben je nooit tevreden over je jezelf, denk je dat het altijd beter kan, dan zul je dat in het beeldend werk terug kunnen zien en zou je dit fenomeen kunnen onderzoeken. Merk je dat het van binnen een warboel is, wat is nou wat qua gevoelens of is het lastig om onder woorden te brengen wat je waarneemt van binnen, kun je verstrikt raken in jezelf, in je emoties, in de stress en spanning die bepaalde gedachten en handelingen geven, dan kan beeldend werken je helpen te ordenen, inzicht te geven in jezelf en in hoe jij van binnen in elkaar steekt. Het werken met materialen heeft ook een regulerende functie, nog zonder dat het wat hoeft te betekenen. Het doet een appèl op je zintuigen en kan kalmeren of activeren, het kan beweging op gang brengen of je laten stilstaan bij jezelf.

Een andere functie die het beeldend werken in de therapie kan hebben is het in beeld brengen wat je is overkomen, wat je gemist hebt en wat er nodig is om meer te helen, om ruimte voor je eigen gevoelens te mogen maken.

Het zichtbare werk heeft een kracht. Je kunt het kapot maken, koesteren, wegzetten, je kunt erover praten of er iets voor maken. Je kunt het showen of verstoppen, je kunt je verhaal vertellen zonder of met woorden.

De beeldend therapeut is er om mee te denken, materialen en manieren van vormgeving te aan te bieden, een vertaling te maken van hetgeen je kan ervaren, maar ook gewoon om bij jou en je proces te staan en te steunen. De beeldend therapeut stemt af op het proces en op jou als cliënt en in overleg met elkaar wordt de therapie vormgegeven.

Natuurlijk is beeldend werk van jou als maker, en jij alleen bepaalt wat er met het werk gebeurt. Het wordt dan ook veilig bewaard zodat je zelf kunt bepalen of en wanneer het werk zichtbaar wordt en voor wie dan.

Meer over beeldende therapie kun je lezen op de site van de NVBT (de Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie)

DvT kan bij trauma ontwikkelingsgericht ingezet worden of als traumaverwerkingsmethode. 

DvT gaat ervan uit dat het leven instabiel is. De methode is erop gericht de angst voor instabiliteit te verminderen. Door middel van vrij improvisatiespel wordt gespeeld met representaties van deze instabiliteit. Je wordt uitgenodigd om opkomende gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen aan de hand van spel in te brengen. 

De DvT dramatherapeut is een betrokken medespeler die aansluit, helpt de spanning te reguleren en uitdagingen kan bieden in spel om je uit te nodigen en verder te helpen thema’s te verkennen (vergoten van de window of tolerance). Je zult steeds meer vrijheid en ruimte gaan ervaren in jezelf en in contact met anderen, je eigen keuzes kunnen maken en vertrouwen krijgen in de invloed die je hebt op je eigen leven. 

Bij Trauma-Centered DvT (TCDvT) wordt er expliciet met de traumagevoelens, traumadetails, schema’s en overtuigingen gewerkt. Aspecten van traumagerelateerde gebeurtenissen worden geleidelijk maar bewust in de speelruimte geïntroduceerd (graduele exposure in vitro).

Binnen de veiligheid van het speelvlak kan de traumatische ervaring doorwerkt, ontvlochten, in stukken gebroken en getransformeerd worden, zodat het de kracht verliest en er verwerking plaats kan vinden. TCDvT is erop gericht om de angst voor de traumatische ‘herinnering’ te verminderen, onderscheid te leren maken tussen het verleden en heden (vanuit de representaties in het speelvlak) en nieuwe positieve ervaringen op te doen. 

In dramatherapie staat ervaren, je lichaamsbeleving, interactie (met jezelf en anderen) en betekenisverlening onder andere centraal.

Het werken met tekst, verbeelden, het lichaam, symboliek en spel, geeft een extra taal om je op een gereguleerde manier te leren uitdrukken. Dramatherapie kan zo helpen om met meer afstand naar een thema of situatie te kunnen kijken of juist om meer gevoelsverbinding te ervaren.

De therapie is een veilige (oefen) setting, waar de therapeut je begeleidt en is opgeleid om zichzelf in te zetten in spel om jou verder te helpen. Bij trauma ben je in het verleden door negatieve ervaringen gevormd, waardoor het belangrijk is om in het heden positieve ervaringen op te doen.

Bij ons behandelcentrum wordt binnen de dramatherapie specifiek gewerkt met (Trauma-Centered) Developmental Transformations en het werken met theater gericht op vormgeven en betekenisverlening.

We zetten dramatherapie en DvT zowel individueel als in groepsverband in. 

Kijk voor meer informatie bij het groepsaanbod, op de website van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie of de website van Developmental Transformations

Psychomotore therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapievorm, waarin het gaat om de verbinding tussen het lichaam en de rest van wie je bent. Onderwerpen die aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld:

 • bewust zijn van je lichaam,
 • er regie over voelen
 • een realistisch zelfbeeld.

Bij veel mensen met een verleden van (vroeg)kinderlijk trauma zijn deze onderwerpen niet vanzelfsprekend, maar ze zijn wel belangrijk voor het algehele welbevinden. Afhankelijk van je hulpvraag is er in de PMT ruimte om meer vertrouwd te raken met je eigen lichaam, te leren omgaan met dissociatie, lichaamssignalen en gedragspatronen te herkennen en/of emoties beter te leren reguleren. PMT wordt zowel individueel als in groepen gegeven. Als je meer wilt weten, kijk dan op de site van de beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten in Nederland. https://www.nvpmt.nl/volwassenen-en-ouderen

Groepstherapie

We zien een grote meerwaarde in het werken met groepstherapieën (aanvullend op individuele therapie). Groepen worden veelal door twee behandelaren gegeven van verschillende disciplines. Onderstaand de therapieën die wij in groepsverband (grootte veelal 6-8 personen) kunnen geven. Aanmelding voor groepen is nog mogelijk. Daarbij opgemerkt dat de planning en de discipline van behandelaren onder voorbehoud zijn. 

Voor de goede orde:

Let er bij aanmelding op dat de benodigde gegevens zoals vermeld op deze pagina in de verwijsbrief staan. En vermeld duidelijk om welke groep(en) het gaat. 

Verder kunnen we kunnen alleen groepsaanmeldingen in behandeling nemen waarbij je een externe regiebehandelaar hebt. De regiebehandelaar blijft eindverantwoordelijk, bijvoorbeeld in het geval van crisis, maar ook voor een individueel contact – minimaal 1x per twee weken – om datgene wat er in de groep besproken wordt nog wat meer te kunnen verdiepen. Dat draagt bij aan de opbrengst van het groepsaanbod.
Verder is het raadzaam om bij je zorgverzekeraar na te gaan of de groepsbehandeling vergoed wordt. Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op zich aangegeven dat je bij twee instellingen tegelijkertijd ingeschreven kunt zijn, maar per zorgverzekeraar wordt daar verschillend beleid over gevoerd.

Aangezien we vooralsnog geen contracten hebben, declareren wij bij jou. Afhankelijk van je verzekeringsvoorwaarden heb je al dan niet een eigen bijdrage.

 • Heb je een restitutiepolis? Dan kun je onze factuur direct naar je verzekeraar versturen en vragen we geen eigen bijdrage.
 • Heb je een natura- of combinatiepolis? Dan is de hoogte van een eigen bijdrage afhankelijk van het percentage wat jouw zorgverzekeraar vergoedt. Vooraf aan deelname word jij hierover geïnformeerd en kun je je akkoord geven. Zo ja, dan ontvang je maandelijks twee facturen: één om te declareren bij de zorgverzekeraar en één om zelf te betalen. 

‘Het leven is instabiel, maar jij kan leren in alle omstandigheden je eigen midden meer te vinden, en vanuit die basis te handelen. Het speelvlak is de onderzoekende ruimte voor ontwikkeling’

Developmental Transformations (DvT) is een specifieke dramatherapeutische methode die gebaseerd is op vrije improvisatie. DvT gaat ervan uit van dat het leven instabiel is. In vrije improvisatie wordt gespeeld met representaties van deze instabiliteit, om de angst ervoor te verminderen.

Door trauma kan je statische patronen hebben ontwikkeld die je belemmeren. DvT kan helpen om meer dynamisch naar jezelf, de ander en de wereld om je heen te kijken.

In de DvT groep kan je samen met anderen leren in spelontmoetingen de nabijheid van onvoorspelbare anderen toe te laten. Je leert de gevoelens die het spel oproept te verdragen en daarbij het contact met jezelf te behouden. Leer vanuit bevriezing, angst of dissociatie weer bewegen. Onderzoek je weerstanden, wensen en verlangens. Ontdek hoe het is om in belichaamd (embodied) contact met jezelf en anderen te zijn. Door vermindering van angst voor instabiliteit ontstaat er ruimte om met meer vrijheid, creativiteit en autonoom-gehecht het leven tegemoet te kunnen treden.

DvT is 1x per twee weken op de dinsdagmiddag.

Deze groep wordt gegeven door twee dramatherapeuten die DvT level 2 of graduate zijn. 

In de huddle trekken we in een groep van 6 tot 8 personen een periode samen op. Het is een plek voor extra ondersteuning naast je behandeling in de vorm van lotgenotencontact.

Anderen die ook de weg gaan van herstel na trauma, snappen waar je doorheen gaat. Het is een plek om te delen, elkaar te bemoedigen, te inspireren en van elkaar te leren.

In elke bijeenkomst zal een thema centraal staan, met de groep bepalen we samen op welke thema’s dieper wordt ingegaan.

De bijeenkomsten worden door de deelnemers zelf vormgegeven onder begeleiding van een ervaringsdeskundige/GGZ agoog en een therapeut die ook een eigen trauma achtergrond heeft.

De bijeenkomsten zijn 1x in de maand op de vrijdagmiddag.

Minimale deelname aan de huddle is zes bijeenkomsten, maar je kan ook een lange tijd optrekken met de huddle.

De huddle biedt ook plek als je de behandeling wil afronden, maar het wel fijn vindt om nog een extra vangnet in ons behandelcentrum te houden.

Krachtig verder na seksueel misbruik is een specifieke Trajectgroep voor vrouwen. 

Het bevat zeven therapiedagen, een werkboek en een online programma. In de therapiedagen wordt er met verschillende ervarings- en lichaamsgerichte werkvormen gewerkt vanuit dramatherapie, pessotherapie, narratieve therapie, psychodrama, schaduw theater, beeldende therapie, developmental transformations, vormen vanuit rouw en verlies begeleiding.

Je werkt daarbij aan een eindstuk waar je op een eigen wijze iets vormgeeft omtrent wat het trauma met je heeft gedaan of een aanverwant thema wat je verder hebt onderzocht tijdens het Traject.  Op laatste dag van het Traject wordt afgesloten met dit eindstuk, waarbij je een vriend/vriendin, partner, familielid of andere betrokkenen kunt uitnodigen.

Het Traject is geschikt voor cliënten om kennis te maken met verschillende methodieken of juist verdieping te zoeken in ervarings- en lichaamsgericht te werken. Betekenisverlening en vormgeving nemen een belangrijke plek in in het Traject.

In het werkboek staan verschillende opdrachten die tussen de therapiedagen door kunnen worden gemaakt en een voorbereiding zijn op het thema van de volgende dag. Daarnaast word je uitgenodigd om een reflectie te schrijven (of op een andere wijze vorm te geven) over elke lotgenotendag, met mogelijk een persoonlijke focus te beschrijven voor de volgende dag.

Het online programma bevat een community waar allerlei artikelen, filmpjes, teksten, afbeeldingen, podcasts, ted talks worden gedeeld die over de gevolgen van trauma, seksueel misbruik en herstel gaan. 

Je kan zelf bepalen of je aan alles mee wilt doen of je vooral op de lotgenotendagen wilt focussen. Op deze wijze kan je het Traject in je eigen tempo en naar eigen draagkracht volgen. 

De groep ‘Krachtig verder na seksueel misbruik’ is 1x per maand op de vrijdag.  

Deze groep wordt gegeven door twee dramatherapeuten.  

 

Deze groepsbehandeling is bedoeld om je te helpen herstellen van de effecten van (vroeg)kinderlijk trauma: de lichamelijke effecten, de emotionele effecten en de veranderingen die trauma teweegbrengt in je overtuigingen.

De inhoud is gebaseerd op de theorie van structurele dissociatie en combineert technieken uit onder andere de sensorimotor psychotherapie, de polyvagaal theorie en psychomotore therapie.

Deze groepsbehandeling past binnen fase 1 behandeling.

De Lichaamsgerichte regulatiegroep is 1x per week op de donderdagmiddag en wordt gegeven door een Psychomotore therapeut en een Klinisch psycholoog.  

De verwachte start van deze groep is donderdag 22 september a.s. De eerste lichting is vol. Bij voldoende aanmeldingen, volgt er voorjaar 2023 een tweede groep.

Pessotherapie is een lichaamsgerichte psychotherapie methode. ​Er wordt vanuit gegaan dat ongewenste patronen in het heden te maken hebben met onvervulde basisbehoeften uit het verleden.

Er wordt gewerkt met de basisbehoeften plek, steun, voeding, begrenzing en bescherming. Het lichaam is een bron van opgeslagen herinneringen, die soms alsnog om een passende reactie ofwel ‘countershape‘ vraagt. De therapie helpt je om je geschiedenis op lijfelijk en symbolisch niveau verder uit te werken en nieuwe ervaringen op te doen.

Een voorbeeld is hoe er met ideaal figuren (bijv. ouders) gewerkt kan worden, om je de ruimte te geven om te voelen, behoeftes aan te kunnen geven en alsnog op een symbolische wijze dit te kunnen ontvangen.Doel is dat bijvoorbeeld naast de onveilige geschiedenis, je ervaringen op kan doen van veiligheid, zodat de je in toekomstige situaties kan gaan reageren vanuit een nieuw perspectief.

Er wordt in de groep gewerkt met lichaamsgerichte oefeningen en een structure waarbij één persoon centraal staat in de groep en groepsgenoten rollen, overtuigingen, stemmen, ideaal figuren van die persoon kunnen uitspelen.

Het is een therapie die een je over het algemeen een langere periode volgt.

Vooraf zijn er één of meerdere individuele gesprekken waar je beschreven biografie besproken wordt en waarin jouw doelen voor de groep helder worden.

Voorbeelden van doelen:

 

 • Herkennen van lichaamssignalen.
 • Herkennen en leren uiten van gevoelens en behoeftes.
 • Inzicht in basisbehoeften en hoe deze wel/niet ontmoet zijn in je leven.
 • Verwerken van je traumageschiedenis.


Pessotherapie is er 1x per twee weken op de vrijdagmiddag en wordt gegeven door een pesso-/dramatherapeut en een GZ-psycholoog. 

“Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”  

Hoe ervaar jij jouw gezondheid op verschillende levensgebieden? Hoe wil jij jouw leven vormgeven? Waar ben je tevreden over en wat gaat er goed? Waar zou je verbetering in willen voor je welbevinden? Het leven zal altijd zijn uitdagingen blijven hebben, maar wat helpt jou om hiermee om te kunnen gaan.

Psychische klachten kunnen soms zo op de voorgrond staan en andere kanten overschaduwen. Het spinnenweb van positieve gezondheid kan een handvat geven om uit te zoomen en helpen om concrete doelen te formuleren waar je zelf (thuis) mee aan de slag kan gaan ter bevordering van regie, gezondheid en veerkracht.

In de behandeling bij Trauma en Transitie wordt er gewerkt met positieve gezondheid. Dat kan in een groep met een buddy structuur of het kan in individuele behandeling of begeleiding aan bod komen.  

De groep Positieve gezondheid is 1x per maand op de maandagmiddag en wordt gegeven door een verpleegkundig specialist en een dramatherapeut.

In de regulatie-structuurgroep ligt de nadruk ligt op psycho-educatie en het voorbereiden op de volgende behandelfase, door middel van een crisissignaleringsplan, leefstijltraining en het leren hanteren van traumagerelateerde klachten, zoals herbelevingen en dissociatie, middels het vergroten van de Window of Tolerance

De behandeling bestaat zowel uit verbale training als vaktherapie (beeldend en PMT). Gedurende deze periode vindt er een medicatieconsult plaats, waar zowel aandacht is voor psychofarmaca als de lichamelijke gezondheid. Het betrekken van een belangrijke naaste en/of een gezinsgesprek zijn tevens een belangrijk onderdeel van deze fase. Aan het eind van deze fase wordt met je besproken wat de vervolgbehandeling is.

Deze groepsbehandeling past bij de start van fase 1 behandeling.

Deze groep duurt 12 weken, en houden we 2x per week op de maandag en de donderdag. De groep wordt gegeven door een Verpleegkundig specialist, GGZ-agoog, maatschappelijk werker, beeldende therapeut en psychomotore therapeut.

Waar is er plek voor mijn rouw? Waar is er plek voor wat of wie ik ben verloren? Hoe neem ik het verlies mee in mijn leven? Het is niet voorbij.

Verlies van veiligheid, verlies gezondheid, verlies van personen, verlies van dat wat er niet geweest is. In de Rouw en verlies groep kan je delen, herkenning vinden, bemoedigd worden en ondersteunen we je in het vorm geven aan je verlies. Als je de rauwe kant van het leven toe kan staan, geeft dit ook weer meer ruimte om te kunnen genieten en het leven vooruit te leven.

In zes bijeenkomsten nemen we de tijd om stil te staan, te zoeken hoe je het verlies kan verweven in je leven en hoe je tot betekenisverlening kan komen.

We maken hiervoor gebruik van tekst en verhalen, schrijfopdrachten, symbolische werk, lichaamsgerichte oefeningen en vormgeving middels beeldend werk en drama. 

De Rouw en verliesgroep is 1x per maand op de vrijdagmiddag en wordt gegeven door een dramatherapeut en een GZ-psycholoog.

Schematherapie is er voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten.

De groepsbehandeling wordt gegeven in vier fasen. Iedere fase duurt een half jaar en heeft eigen doelen en interventies. Iedere fase wordt afgesloten met een evaluatiemoment in de groep.

In de eerste fase richten we ons op veiligheid. Je leert de samenhang te herkennen tussen jouw problemen en jouw levensgeschiedenis. Ook wordt er gewerkt aan een veilig klimaat in de groep.

In de tweede fase behandelen we ‘Wie ben je?’ Het voelen van de pijn van het leven en leren dat je ook invloed hebt op de oplossing van de pijn, of het voortbestaan hiervan. We werken samen aan het uiten van eigen behoeften, emoties en wensen, alsook de conflicten die hierdoor kunnen bestaan. Het veranderen van je gedrag kun je leren in de veiligheid van de groep.

In de derde fase ga je experimenteren met veranderingen in gedrag en ervaar je dat dit consequenties heeft voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. In deze fase richten we ons meer op het leven buiten de therapie en krijg en neem je in toenemende mate regie over je eigen proces.

In de vierde (slot)fase ga je de veranderingen integreren in het dagelijks leven. Je wekelijkse therapie afspraken worden omgezet naar 1x in de twee weken. De schema’s die worden geactiveerd door het aankomende eind van de therapie zullen zorgen voor onzekerheid en dagen je uit om het vertrouwen in jezelf te behouden.

Het betreft een gemengde en open groep met maximaal acht deelnemers. Dit betekent dat er vaste instroommomenten zijn.

De Schematherapiegroep is er wekelijks op de vrijdagochtend en duurt twee uren. In de laatste fase zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten.

Deze groep wordt gegeven door een GZ-psycholoog en een vaktherapeut.

De Story groep is er voor wie op een creatieve wijze aan de slag wil gaan met een thema uit je leven. Denk aan een worsteling, een zoektocht of een dierbare herinnering.

We brengen de betekenis die het voor jou heeft in beeld. Je ontdekt je verhaal vanuit een ander perspectief. Kunst, muziek, poëzie, film en theater gaan verder dan taal en maakt meer tastbaar en voelbaar. We gaan vormgeven op een wijze die voor jou de essentie van de herinnering of het thema raakt, een waardevolle ervaring om mee te nemen.

We werken daarbij in zeven bijeenkomsten toe naar een eindstuk. Daarnaast ga je met verschillende opdrachten zelf thuis verder aan de slag. Aan het einde kan je – als je dat wilt – je partner, vriend, vriendin, familie of andere betrokkenen uitnodigen om je stuk aan te presenteren. Hierdoor neem je voor jezelf iets tastbaars mee naar huis én kan het een opstap zijn om met iemand uit je eigen omgeving verder over een onderwerp door te spreken (binnen of buiten de therapie).

We maken hiervoor gebruik van narratieve werkvormen, dramatherapie, teksten, beeldend werk, stem en muziek.

Per persoon zal gekeken worden naar de vormgeving, of je mensen zou willen uitnodigen voor het eindstuk en met welk doel. Eindstukken van cliënten kunnen tegelijk achter elkaar in één sessie worden uitgevoerd of er kan in een sessie één eindstuk gepresenteerd worden (met daaropvolgend een gesprek met cliënt en genodigden indien gewenst). Je kan er ook voor kiezen om geen extern persoon uit te nodigen, maar enkel te werken aan een stuk in de groep en eventueel rollen in stukken van anderen te vervullen.

Je werkt in je eigen tempo in de groep. Naast de maandelijkse bijeenkomsten, werk je thuis verder aan het eindstuk. Je hoeft niet goed te kunnen spelen of heel creatief te zijn, maar dient wel bereid te zijn om hiermee aan de slag te gaan.

Voorbeelden van doelen:

 • Je wilt oefenen in zichtbaar zijn en angst hiervoor verminderen.
 • Je wilt (de functie van) zijn/haar schaamte/schuld/angst/boosheid etc onderzoeken.
 • Je wilt fragmenten van zijn/haar levensverhaal in beeld brengen als onderdeel van verwerking/integratie/betekenisverlening.
 • Je wilt aan je omgeving inzicht geven over welke worsteling je ervaart of overbrengen hoe een ervaring met je gevormd heeft.

De Storygroep wordt 1x per maand op de vrijdagochtend gegeven door twee dramatherapeuten.

Veel ouders die kampen met de gevolgen van (vroeg)kinderlijk trauma, maken zich zorgen over wat voor invloed dit heeft op de opvoeding van hun kinderen.

Het doel van de groepsbehandeling Trauma en Ouderschap is om eventuele schadelijke intergenerationele gevolgen van trauma te beperken of te voorkomen door jou als ouder bewust te maken van de traumatische klachten en beter te laten begrijpen / nieuwe manieren te vinden om met die klachten om te gaan. Gaandeweg ga je je triggers beter herkennen, leren deze op te vangen en vergroot je je vermogen om beter voor jezelf te zorgen, zodat je een warme en veilige relatie met je kinderen kunt ontwikkelen.

De uitleg van de theorie wordt gecombineerd met een diepgaande verkenning van verschillende emoties, waarbij de focus afwisselend ligt op de ouder, het kind en de interactie tussen beiden.

De groep maakt gebruik van het boek ‘Trauma en Ouderschap’ (Marjo Ruismäki et al.) dat bestaat uit 24 hoofdstukken met verschillende onderwerpen. Elk onderwerp gaat vergezeld van oefeningen en taken om de individuele cliënt de ruimte te bieden tot ervaringsgerichte reflectie.

Deze groepsbehandeling past binnen de fase 1 behandeling.

De groep Trauma en Ouderschap is 1x per week op de dinsdagochtend en wordt gegeven door een psychiater en systeemtherapeut.

Sociaal domein

We willen er niet alleen voor je zijn als je specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebt, maar we willen ons ook inspannen je bij te staan op het gebied van bijvoorbeeld werk, participatie en wonen. Binnen ons behandelcentrum is een sociaal makelaar werkzaam. Een sociaal makelaar richt zich op het versterken van zelfredzaamheid en het aanpakken van thema’s, zoals eenzaamheid, participatie en wonen. Het is daarom van belang dat er bruggen worden gebouwd tussen verschillende contacten en instanties op gebied en wijkniveau. De sociaal makelaar brengt mensen in contact met de juiste personen en organisaties, denkt mee in je vragen en gaat samen op zoek naar mogelijkheden. In het kort, de sociaal makelaar:

 • verbindt mensen en organisaties;
 • denkt mee met je vragen;
 • weet de weg naar verschillende instanties en kent de sociale kaart;
 • heeft oog voor thema’s als eenzaamheid, participatie en werken vanuit eigen kracht;
 • heeft kennis van de problematiek.
Ben je verdwaald in alle mogelijkheden/organisaties en activiteiten? De sociaal makelaar weet de weg!

Farmacotherapie

Bij Trauma en Transitie kunnen we ook farmacotherapie bieden. Bij de behandeling van vroegkinderlijk trauma, PTSS of dissociatieve klachten is medicatie echter nooit de eerste keuze en niet een behandeling die op zichzelf kan staan.

Farmacotherapie zal altijd in combinatie worden geboden met andere vormen van therapie. De medicamenteuze behandeling richt zich dan op symptomen.

Bij het voorschrijven van medicatie nemen we altijd een beslissing samen met de cliënt. Medicatie kan nodig zijn, soms langdurend, soms tijdelijk. We hebben oog voor de werking van de medicatie en voor de bijwerkingen. Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd om zo tot maatwerk te komen.

Onze insteek is terughoudend, waarbij ook het afbouwen van medicatie in samenspraak met jou onze nauwkeurige aandacht kan krijgen.