Herstel van vertrouwen in
en verbinding met jezelf
en de ander

Voor wie 

Ben je volwassene en heb je psychische problemen ontwikkeld ten gevolge van complex trauma voor je 18de? Dan kun je – na verwijzing – terecht bij ons behandelcentrum Trauma en Transitie in Doorn.

We hebben een specialistisch aanbod voor volwassenen die als kind te maken hebben gehad met misbruik, mishandeling en/of verwaarlozing, bijvoorbeeld binnen familieverband, een instelling of binnen een georganiseerd netwerk. Je kunt uiteenlopende psychische klachten hebben ontwikkeld en als volwassen persoon op één of meerdere levensdomeinen problemen ondervinden en/of zijn vastgelopen, zoals werk, relaties, financiën, huisvesting.

Belangrijk om te weten

Wij hebben helaas moeten besluiten onze aanmeldstop verder te moeten verlengen tot in ieder geval 1 oktober 2023. We kunnen tot die tijd geen verwijzingen in behandeling nemen.  

De stop geldt voor:

 • individuele behandelingen;
 • diagnostiek/second opinion aanvragen;
 • en enkele groepen.
 

We vinden het erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen, omdat we begrijpen en merken dat er veel behoefte is aan behandeling/begeleiding. Rond 1 oktober dit jaar geven wij een nieuwe update óf en zo ja welke aanmeldingsmogelijkheden er hopelijk weer bij ons zijn. 

Aanmelding voor groepstherapie (deels) mogelijk

Gelukkig hebben we ook goed nieuws: we hebben nog ruimte bij enkele groepstherapieën: kijk daarvoor bij de informatie over groepen op onze pagina met ons behandelaanbod.

Als de groep passend lijkt, is het voor jouw aanmelding (door een verwijzer) belangrijk dat je een externe regiebehandelaar hebt.  

NB. Omdat meerdere mensen ons benaderen voor hulp bij DIS en wij een aanmeldstop hebben, is wellicht voor hen Caleidoscoop een organisatie die kan ondersteunen, zij behartigen patiëntenbelangen van mensen met een dissociatieve stoornis. Daarnaast is veel informatie te vinden op DIS is me (dis-is-me.nl)

Als je in behandeling wilt komen bij Trauma en Transitie, hebben wij een verwijsbrief nodig. Dit kan van een huisarts zijn, medisch specialist (zoals een psychiater) of de regiebehandelaar van de cliënt (bij doorverwijzing). 

Een complete verwijsbrief, gericht aan Trauma en Transitie, moet de volgende gegevens bevatten: 

 • Tenaamstelling gericht aan Trauma en Transitie
 • NAW-gegevens, BSN-nummer en geboortedatum van cliënt(e)
 • Actueel telefoonnummer en/of e-mailadres van cliënt(e)
 • Aanduiding dat het een verwijzing naar SGGZ betreft
 • Welke DSM 5 stoornis(sen) er aanwezig zijn of een vermoeden van is
 • Of het een vraag naar diagnostiek en/of behandeling betreft
 • Indien mogelijk alle relevante voorinformatie die kan bijdragen aan een zorgvuldige indicatiestelling, in het bijzonder de relatie tussen (vroeg)kinderlijk trauma en de psychische klachten
 • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
 

Wij streven ernaar om binnen zeven werkdagen contact met je op te nemen en een intakegesprek met je te plannen. Op het moment dat er een wachttijd ontstaat, zullen we dit middels onze website communiceren.

Na verwijzing nemen we contact met je op om een intakegesprek in te plannen. Het gesprek zal maximaal 75 minuten duren. 

De schriftelijke aanmelding bevat informatie over jouw psychische problemen, (globaal) de aard en ernst van de traumatisering en jouw hulpvraag. In het eerste gedeelte van het gesprek zullen we samen stil staan bij jouw situatie en de reden van de aanmelding. In het tweede gedeelte van het gesprek zullen we jou informeren over ons behandelcentrum Trauma en Transitie, onze visie en behandelmogelijkheden.

Op basis van het intakegesprek komen we tot het besluit of de behandeling en begeleiding geïndiceerd is. De behandeling start met een netwerk-intake om een breed beeld te krijgen van de problemen en wie daarbij betrokken zijn/kunnen worden om daarin ondersteund te worden of deze op te lossen. Het helpt om de problemen te analyseren vanuit meerdere perspectieven.

Als er onduidelijkheden zijn t.a.v. de classificatiestelling is het mogelijk dat er een semi-gestructureerd interview wordt afgenomen, gericht op het inventariseren van de traumagerelateerde klachten.

Na de intake wordt met je besproken of en zo ja welke aanvullende afspraken nodig zijn, ten dienste van de te volgen behandeling.

Een behandeling bij Trauma en Transitie bestaat over het algemeen uit drie fases:

De eerste fase
stabilisatie, symptoomreductie en veiligheid

Hierin kunnen aan bod komen: psycho-educatie, inzicht vergroten in traumagerelateerde klachten en vergroten van emotie- en spanningsregulatie vaardigheden, in kaart brengen steunbronnen en stressoren binnen het sociaal domein, veiligheid in kaart brengen en vergroten, sociaal netwerk in kaart brengen en onderzoeken hoe te betrekken, crisismanagement. In deze fase staat voornamelijk het heden centraal.

De tweede fase
traumaverwerking

In deze fase kan gebruikt gemaakt worden van diverse methoden, zoals EMDR, Imaginaire exposure, Imaginaire rescripting, Narratieve Exposure Therapie (NET), Sensorimotor psychotherapie, diverse vormen van vaktherapie (en methoden zoals Developmental Transformations). Deze fase richt zich op het verleden.

De derde fase
integratie en rehabilitatie

In deze fase komen thema’s als rouw, toekomstperspectief (waaronder herstel van intimiteit en seksualiteit en werkhervatting of dagbesteding of thema ouderschap) en afscheid aan bod. In deze fase staan het heden en de toekomst centraal.

Let wel, deze fases worden meestal niet lineair doorlopen, maar wisselen zich af. En de fase waarin je start, is afhankelijk van je mogelijkheden en reeds opgedane behandelervaring.

Voor sommige mensen is het fasegerichte aanbod minder passend en kijken we op maat naar welke psychotherapeutische en/of vaktherapeutische behandeling beter aansluit bij de specifieke vraag.

De behandeling wordt op maat en in samenwerking met jou vormgegeven, zowel qua inhoud, persoonlijke match als qua intensiteit en duur en kan uit individuele en/of groepsonderdelen bestaan. Het is ook mogelijk om een deelbehandeling te volgen, naast een reeds lopende behandeling.

Kijk voor meer informatie over de behandelingen bij ons Behandelaanbod.

Update van 12 december 2022:

De laatste maand van het jaar is ook de maand waarin het zinvol kan zijn om opnieuw naar je zorgverzekering te kijken. Past de verzekering die je nu hebt nog steeds het best bij jouw situatie? Er verandert elk jaar veel en jouw verzekeraar informeert jou over de consequenties wat betreft jouw polis. Het is belangrijk om je hierin te verdiepen, want er kan veel veranderen.

Een belangrijke verandering voor komend jaar is dat een aantal restitutiepolissen komend jaar GGZ heeft uitgesloten en daarmee dus ook niet-gecontracteerde zorg niet meer volledig vergoeden. Aangezien Trauma en Transitie voor komend jaar nog geen contracten heeft afgesloten, kan dit dus van belang zijn ten aanzien van je eigen bijdrage, als je zo’n restitutiepolis hebt.

De type verzekeringen op een rijtje:

Drie soorten verzekeringen

Er zijn eigenlijk drie soorten basisverzekeringen in Nederland.

1. Naturapolis
Bij een naturapolis kun je alleen terecht bij zorgverleners die een contract hebben met jouw verzekeringsmaatschappij. Omdat Trauma en Transitie nog geen contracten heeft, betekent dit dat we een eigen bijdrage vragen, als je bij ons in behandeling komt.

2. Restitutiepolis
Bij een restitutiepolis kun je zelf kiezen door welke zorgverlener en wordt de zorg altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Wel dien je daarbij de factuur vaak zelf in te dienen bij de verzekeringsmaatschappij. Met een restitutiepolis hoef je geen eigen bijdrage bij ons te betalen, tenzij de GGZ uitgesloten is. Mocht je een restitutiepolis kiezen, let er dan op dat het een polis betreft waarbij GGZ ook wordt vergoed, sommige verzekeraars sluiten namelijk de GGZ uit.

3. Combinatiepolis
Dit is een combinatie van natura en restitutie. Voor sommige vormen van zorg geldt een vrije zorgkeuze, voor andere weer niet. In de praktijk valt de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) vaak onder het naturagedeelte van de combinatiepolis en heb je daarin dus geen vrije keuze. Let daarbij dus extra goed op de kleine lettertjes en de voorwaarden in de polis.Net als bij de naturapolis geldt dat Trauma en Transitie nog geen contracten heeft en geldt er een eigen bijdrage.

Naast de informatie die je via de zorgverzekeraar krijgt, zijn er bepaalde sites die ok informatie geven over zorgverzekeringen. Zo kun je kijken op:

 

Eigen bijdrage bij naturapolis of combinatiepolis

Daarnaast moet je soms een eigen bijdrage betalen, dat hangt af van je verzekeraar en het soort verzekering dat je hebt afgesloten.

Bij een combinatie- of naturapolis is het afhankelijk van de polisvoorwaarden. Omdat Trauma en Transitie nog geen contracten heeft met zorgverzekeraars zul je daarbij in de praktijk altijd een eigen bijdrage betalen. We maken hierover altijd duidelijke afspraken vooraf, zodat je niet achteraf te maken krijgt met onverwachte kosten.

De eigen bijdrage voor de intake is bij ons maximaal € 150,00. Voor het behandeltraject zal de hoogte van de eigen bijdrage opnieuw bepaald worden, afhankelijk van de samenstelling van jouw behandeling. Dit wordt met jou besproken wanneer uit de intake blijkt dat je gaat starten met behandeling.

Om een idee te krijgen de maandelijkse eigen bijdrage: bij groepsdeelname begint de eigen bijdrage bij € 50,00. Multidisciplinaire behandeling kan oplopen tot meerdere honderden euro’s per maand afhankelijk van het behandelaanbod. Kijk dus goed naar de kosten en de vergoedingen van jouw verzekering.


Wettelijk Eigen risico

Naast de eigen bijdrage geldt ook altijd het eigen risico. De zorgverzekeraar verrekent een behandeling bij ons altijd met het wettelijke eigen risico, mits dit niet al door andere kosten verbruikt is. In 2022 en 2023 is het eigen risico € 385,00 tenzij je vrijwillig voor een hoger eigen risico hebt gekozen. Hoe hoog je eigen risico is en of dit al verbruikt is, kun je opvragen bij jouw eigen zorgverzekering.

Informatie over het wel/niet verhogen van je eigen risico kun je vinden op de site van de Consumentenbond Vrijwillig eigen risico: Verhogen of niet? | Consumentenbond

Ben je ontevreden over jouw behandelaar? Dan kun je het volgende doen:

Bij Trauma en Transitie zetten we ons in om de beste zorg en behandeling te bieden. Toch is het mogelijk dat je soms niet tevreden bent over de door ons geboden zorg. Zo kun je bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop iemand van ons met jou omgaat. Of waren er bij jou vooraf andere verwachtingen over ons aanbod en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden je aan daar niet mee rond te blijven lopen, maar jouw klacht te melden.

Hieronder informeren we graag over hoe dat kan. Wij maken onderscheid tussen:

 1. Klachtopvang;
 2. Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris;
 3. Klachtbehandeling door de externe klachtencommissie;
 4. en/of klachtenbehandeling door de geschilleninstantie.

 

1. Klachtopvang
Je meldt en bespreekt jouw klacht met degene op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Hieronder geven we je een aantal aandachtspunten die hierbij van belang kunnen zijn:

 • reageer zo snel mogelijk;
 • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan;
 • probeer eventueel al van tevoren jouw klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
 • probeer te bedenken wat je met het gesprek wilt bereiken;
 • je kunt natuurlijk altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

2. Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris
Heeft de klachtopvang de onvrede niet weggenomen of wil je deze stap overslaan? In dat geval kun je terecht bij onze klachtenfunctionaris. Deze kun je bereiken via Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ):

CBKZ 
t.a.v. Klachtenfunctionaris Trauma en Transitie
Antwoordnummer 570
4200 WB GORINCHEM

Telefoon (0183) 68 28 29
E-mail: klachten@cbkz.nl o.v.v. Klacht Trauma en Transitie

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen bij de klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en kan ook meer vertellen over de klachtenprocedure. Het doel van de behandeling door de klachtenfunctionaris is om samen met de organisatie tot een oplossing te komen voor jouw klacht.

3. Klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie
Voor zorg ontvangen op grond van de Wmo en complexe klachten over zorg ontvangen op grond van de Zorgverzekeringswet, kun je in overleg met de klachtenfunctionaris jouw klacht indienen bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie is formeler van aard dan de klachtenfunctionaris en zal haar advies over de gegrondheid van een klacht geven. Naast haar advies over de gegrondheid kan zij aanbevelingen geven aan het bestuur van Trauma en Transitie.

CBKZ verzorgt de klachtencommissie. De klachtencommissie is bereikbaar via onderstaande gegevens:

CBKZ
t.a.v. Klachtencommissie Trauma en Transitie
Antwoordnummer 570
4200 WB GORINCHEM

E-mail: klachten@cbkz.nl o.v.v. Klacht Trauma en Transitie

4. Klachtenbehandeling door de externe geschilleninstantie
Ontvang je zorg op grond van de Zorgverzekeringswet en heeft de klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie niet tot een gewenste resultaat geleid, dan kun je jouw klacht ook voorleggen aan de geschilleninstantie. De externe en onafhankelijke geschilleninstantie doet een bindende uitspraak. Ook kan de geschilleninstantie een uitspraak doen over een eventuele schadevergoeding tot maximaal € 25.000.

De geschilleninstantie is als volgt bereikbaar:

Stichting Klachtenregeling.nl
Geschilleninstantie
Antwoordnummer 570
4200 WB GORINCHEM

E-mail: klachten@cbkz.nl o.v.v. Klacht Trauma en Transitie

Geheimhouding
Zowel voor de klachtenfunctionaris als de leden van de klachtencommissie en geschilleninstantie en alle anderen die zijn betrokken bij de opvang en/of behandeling van de klacht, is geheimhouding verplicht.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris of klachtencommissie. Indien je jouw klacht voorlegt aan de geschilleninstantie zijn daar wel kosten aan verbonden. Ook is het zo dat de (eventuele) kosten van door jouzelf ingeschakelde bijstand en advies voor eigen rekening komen.

Wil je meer weten?
Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over de klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar ons klachtenreglement. Deze kun je opvragen via info@centrumvoortransitie.nl o.v.v. Toesturen klachtenreglement.